Wie zijn we

Competence Care (CC), gevestigd aan Leliestaat 13, 3732 DS De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hanneke Huisman is verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming van clienten van CC. Zij is te bereiken via hhu@competence.nl 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

CC verwerkt je persoonsgegevens doordat jij of jouw werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (anoniem)
 • Internetbrowser en apparaat type (anoniem)
 • Bankrekeningnummer – privé of werkgever

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonlijke rapportages en dossiers worden binnen onze organisatie opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor derden. Verstrekking van rapporten aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld de leidinggevende, geschiedt enkel na nadrukkelijke schriftelijke accordering en toestemming van de betreffende cliënt (per e-mail). Na verstrekking van deze gegevens ligt de verantwoordelijkheid voor de interne verwerking en opslag van deze rapportages bij de desbetreffende opdrachtgever/leidinggevende/organisatie.

Doelen verwerking

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken CC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij je af te leveren, zoals bijvoorbeeld uitslagen van Competentie Onderzoeken en/of de terugkoppeling hiervan.

Hoe gegevens die CC ontvangt en verwerkt worden beheerd

De e-mail, website en back-up van de website van CC wordt gehost bij Mijndomein. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van mijn Mijndomein.

Onze leverancier voor de diverse Onderzoeken is Profiles International (PI). De rapportages en gegevens worden opgeslagen op de servers van PI. Deze data staan op EU-servers en wij hebben een ‘Data Processing Agreement’ met PI, conform de Europese wetgeving.

Facturen worden verzonden via Exact. Als je een factuur ontvangt wordt die opgeslagen op de servers van Exact.nl.

De boekhouding wordt verzorgd door Bureau Ask te Amsterdam. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend.

Standpoint BV verzorgt een groot deel van onze administratie. Ook hiermee hebben wij een verwerkers overeenkomst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

CC verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Data via de website

Als bezoekers informatie opvragen via ons contactformulier, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/

Analytics

De website van CC verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door CC, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling deze gegevens langer moeten bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@competencecare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

CC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@competencecare.nl

Vragen en feedback

​We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact met ons opnemen: info@competencecare.nl